logo

Warmiss-Volley

Ostatnio dodane

Statut

STATUT

Uczniowskiego Klubu Sportowego WARMISS-VOLLEY” Olsztyn

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

 • 1

Uczniowski Klub Sportowy „WARMISS-VOLLEY” Olsztyn  zwany w skrócie UKS „WARMISS- VOLLEY” Olsztyn zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

 • 2
 1. Terenem działania Klubu jest miasto Olsztyn i obszar województwa warmińsko – mazurskiego.
 2. Siedzibą Klubu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej ­ Curie przy
  Józefa Piłsudskiego 56 w Olsztynie.
 • 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 • 4

Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem RP, ustawą o sporcie, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz niniejszym statutem.

 • 5

Klub posiada swój symbol, znak, barwy klubowe oraz używa swojej flagi, odznaki, znaczków klubowych oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 • 6

Do Klubu mogą przynależeć szkoły, placówki oświatowe i opiekuńczo -wychowawcze miasta Olsztyna oraz województwa warmińsko-mazurskiego, których dyrektorzy zadeklarują chęć współpracy i przystąpienia do Klubu.

 • 7

Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych umożliwiających lepsze warunki działania.

 

 

 • 8

Klub może łączyć się w krajowe i międzynarodowe związki stowarzyszeń o tych samych bądź podobnych celach działania.

 

Rozdział II

Cele Klubu i sposoby ich realizacji

 • 9

Celem Klubu jest:

 • upowszechnianie, popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu

sportowego wśród ćwiczących,

2)   planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców lub sympatyków Klubu,

3)  aktywizowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,

w szczególności     upowszechnianie siatkówki i zdrowego trybu życia dostosowanych

do wieku, stopnia sprawności wśród dziewcząt szkół podstawowych,

pozwalające na tworzenie naboru do klas sportowych szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych, w tym szkół uczestniczących w programie SOS,

4)   uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze

działania samorządu terytorialnego i poza nim,

 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działalności sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego uczniów różnych szkół,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 • integracja rodziców dzieci ze wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych Olsztyna oraz województwa warmińsko-mazurskiego,
 • zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym występującym w środowiskach dziecięcych i młodzieżowych (np. alkoholizm, narkomania) poprzez propagowanie sportu masowego w szkołach i organizowanych imprezach rekreacyjno-sportowych,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez integrację rodziców i dzieci,
 • współpraca z Radami Osiedlowymi i ich aktywizacja w organizowaniu masowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz budowie prostych urządzeń sportowych i rekreacyjnych (np.: ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska sportowe, itp.),
 • upowszechnianie, popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego wśród ćwiczących.
 • 10

Klub osiąga swoje cele określone w § 9 w szczególności poprzez:

 • opracowywanie kierunków rozwoju i planów pracy, kalendarzy imprez

oraz preliminarzy finansowych swojej działalności,

 • prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników,
 • organizację i prowadzenie szkolenia oraz doskonalenie instruktorów, trenerów sędziów i działaczy społecznych, we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
 • nawiązywanie współpracy z władzami wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi i Miasta Olsztyna,
 • współpracę z: PZPS, WMZPS, dyrektorami, nauczycielami, pracownikami szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych, radami rodziców, klubami sportowymi, radami osiedlowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, osobami prawnymi, i innymi,
 • prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami kultury fizycznej w kraju i zagranicą,
 • udział w systemie współzawodnictwa sportowego, imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim oraz organizację obozów i zawodów sportowych,
 • organizację w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów wojewódzkich , ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • czuwanie nad należytym poziomem estetycznym zawodników,
 • kontrolowanie działalności sekcji będących członkami Klubu w zakresie wynikającym z przynależności do Klubu a w szczególności:
 1. realizacji programów szkoleniowych,
 2. przestrzegania postanowień i regulaminów Klubu, Karty praw i obowiązków sportowca oraz zasad uprawiania sportu.

11)  organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,

12) organizowanie imprez o charakterze prorodzinnym,

13) prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych oraz opiekuńczo –

wychowawczych dla dzieci i młodzieży (przeciwdziałanie alkoholizmowi

i innym nałogom),

 • tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych i terapeutycznych,

kształtujących  właściwą postawę młodych ludzi,

15) organizowanie akcji charytatywnych,

16) współudział w budowie i zakładaniu: placów zabaw, boisk, zielonych świetlic

i innych obiektów sportowych oraz placówek kulturalno-oświatowych, służących

dzieciom i młodzieży,

17) inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów,

innej działalności zmierzającej do realizacji celów i zadań Klubu.

 • 11

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, radami szkół, rada rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 • 12
 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
 2. Do prowadzenia swojej działalności Klub może zatrudnić pracowników.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • Zwyczajnych,
 • Wspierających,

 

 • 14
 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby po ukończeniu 18 lat (rodzice, nauczyciele, sympatycy), które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną zaakceptowane przez Zarząd Klubu.
 2. Niepełnoletni w wieku 8 – 18 lat mogą, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, należeć do Klubu bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz bez prawa korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być sekcje szkolne ( SKS-y) wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych Olsztyna i województwa warmińsko – mazurskiego, za pośrednictwem swoich przedstawicieli wyznaczonych przez dyrektorów szkół, którzy tworzą komisję rekreacyjno-sportową zajmującą się przede wszystkim planowaniem i organizacją rozgrywek wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.

 

 • 15

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 • aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego i moralnego członków Klubu,
 • przestrzegania postanowień statutu Klubu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w Klubie,
 • systematycznego i terminowego opłacania składki członkowskiej oraz wpisowego,
 • chronienia własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków.

 

 • 16

Do obowiązków członków Klubu należy:

 • branie czynnego udziału w działalności Klubu,
 • przestrzeganie postanowień statutu i zarządzeń władz Klub,
 • godne reprezentowanie barw Klubu,
 • płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie.

 

 • 17

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 • brać udział w zebraniu Klubu, na których podejmowane są decyzje w sprawie jego osoby,
 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym, ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – „Prawo o stowarzyszeniach”,
 • zgłaszania propozycji i wniosków władzom Klubu,
 • uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 • korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,
 • korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd,
 • reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz· noszenia odznak Klubu,
 • reprezentowania barw innego Klubu w ramach wypożyczenia zawodniczki na czas określony zawarty w porozumieniu między klubami,
 • przejścia do innego Klubu, po uprzednim uregulowaniu spraw finansowych przez Klub, który ubiega się o nią, a  związanych z wyszkoleniem zawodniczki.

 

 • 18
 1. Członami Wspierającymi mogą być osoby prawne z Polski i innych krajów, pełnoletnie osoby fizyczne zainteresowane merytoryczną działalnością Klubu, które popierają cele Klubu i zadeklarują pomoc finansową lub materialną oraz zostaną przyjęte przez Zarząd.
 2. Członek Wspierający będący osobą prawną działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela, który uznaje postanowienia statutu Klubu.

 

 • 19

Członkowie Wspierający mają prawo do:

 • uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 • zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
 • korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

 • 20
 1. Godność Członka Honorowego może być nadana osobie fizycznej lub prawnej, która wniosła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.
 2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie.
 3. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej.
 4. Członek Honorowy ma wszelkie prawa Członków Zwyczajnych, oprócz czynnego prawa wyborczego.

 

 

 

 • 21

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1)  śmierć,

2)  dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

3)  skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

 1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 2. niebranie udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,
 3. działania na szkodę Klubu,
 4. rozwiązanie się Klubu.

Rozdział IV

Władze klubu

 • 22
 1. Władzami Klubu są:
 • Walne Zebranie Klubu,
 • Zarząd,
 • Komisja rewizyjna.
 1. Kadencja Władz trwa 2 lata.
 2. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym bądź jawnym w zależności

od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

 1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

 

 • 23
 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu, posiedzenia mogą być zwyczajne

i nadzwyczajne.

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na

2 lata.

 1. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na wniosek 1/3 ogółu członków.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od

złożenia wniosku lub podjęcia uchwały.

 

 • 24
 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1)  uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
 • ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego

Zebrania Klubu.

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone

przez Zarząd.        –

 

 • 25
 1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Zarząd konstytuuje się w ciągu 7 dni po wyborach.
 2. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez prezesa lub wiceprezesa w miarę potrzeby , nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu, jego funkcję wypełnia prezes Klubu, a w wypadku jego nieobecności wiceprezes

 

 • 26

Do kompetencji Zarządu Klubu w okresach między Walnymi Zebraniami Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:

 1. l) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • wykonanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 • kierowanie działalnością Klubu,
 • uchwalanie planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 • powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu Klubu w trakcie kadencji,
 • przyjmowanie, wykreślanie, wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających

Klubu, ustalanie wysokości wpisowego, opłat członkowskich jednorazowych,

miesięcznych, rocznych,

 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu,
 • podejmowanie innych spraw niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Klubu,
 • nakładanie i anulowanie kar statutowych,
 • wnioskowanie w sprawach nagród i odznaczeń,
 • sporządzanie sprawozdań ze swej działalności.

Rozdział V

Komisja Rewizyjna

 • 27
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Klubu co najmniej raz w roku,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych, a w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
 • postulowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu lub posiedzenia Zarządu, w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem lub istotnym interesem Klubu działań Zarządu.

 

 

 

 • 28
 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów w obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o jego odwołaniu lub zawieszeniu.

 

 • 29

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ­władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

 

Rozdział VI

Wyróżnienia i kary

 

 • 30

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani w formie:

 • pochwały,
 • dyplomu uznania,

3)  nagrody pieniężnej lub rzeczowej z zachowaniem obowiązujących przepisów

i  uchwalonym przez Zarząd Klubu regulaminem.

 • 31
 1. Za naganne zachowanie, nieprzestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów na członków Klubu mogą być nakładane następujące kary:
 • upomnienie,
 • nagana,
 • nagana z ostrzeżeniem,
 • zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy,
 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie do .14 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwały Zarządu.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaranie jest ostateczna.
 3. Wszystkie nagrody i kary mają formę pisemną.

 

Rozdział VII

Majątek i fundusze Klubu

 

 • 32
 1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 • składki członkowskie oraz wpisowe,
 • darowizny, spadki i zapisy,
 • dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
 • dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
 • dochody z majątku,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dotacje i subwencje,
 • i inne wpływy.

 

 • 33

Klub może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania funduszy na zabezpieczenie działalności statutowej, może też tworzyć lub przystępować do spółek z innymi podmiotami gospodarczymi.

 

 

 • 34

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika albo prezesa lub wiceprezesa i jednej z innych upoważnionych członków Zarządu.

 

 • 35

Do aktu nabycia, pozbycia się lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu Klubu.

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

 • 36

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 • 37
 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu winna wyznaczyć likwidatora, określić tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

 

Przyjęty Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Warmiss-Volley” Olsztyn  w dniu 15.12.2013r.

Klub

I Ty możesz zostać siatkarką naszego Uczniowskiego Klubu Sportowego Warmiss-Volley Olsztyn. CZEKAMY NA CIEBIE W GIMNAZJUM NR 8 i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM przy ul Turowskiego 3 oraz w IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM przy Al.Piłsudskiego 56

Drużyny

1 drużyna Juniorek 2 drużyny kadetek 2 drużyny młodziczek 1 drużyna dzieci GRUPY NABOROWE: Kontakt telefoniczny z: 1. Lesławem Wychadańczukiem (+48 532-816-103) oraz z Janem Pietrusewiczem(+48 728-829-164)